Untitled Document
 หน้าหลัก 
 ประวัติ 
 ผู้บริหาร 
 โครงสร้างการบริหาร 
 บุคลากร 
 วิสัยทัศน์ 
 งานรายงาน 
 ข้อมูลวิชาการ 
 งบประมาณ 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
 งานจัดซื้อ 
 งานขาย 
 ประกาศราคายา 
 แบบฟอร์มเอกสาร 
 FAQ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ข่าวสาร 
 ปฏิทิน 
 ร้องเรียน 
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและการประกวดราคา 
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องประชุมกลุ่มเงินทุนฯ 

VISITOR : 110838

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาโครงสร้างรูปแบบและการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน

สรุปผลโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

แจ้งการโอนเงินผ่านระบบ Teller Payment

ขอชี้แจงเรื่อง Morphine sulfate IR tablet 10 mg

เรื่องอนุมัติสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เสนอเอกสารวิชาการเพื่อการขึ้นทะเบียน หรือขอหนังสือรับรองวัตถุเสพติดตามแนวทางของ ASEAN HARMONIZATION

เรื่องอนุมัติสรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข

เรื่องอนุมัติสรุปผลโครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ระเบียบการคลังและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานด้านวัตถุเสพติด ในวันที่ 5-6 กันยายน 2556

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานด้านวัตถุเสพติด ในวันที่ 2 เมษายน 2556

โครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ระเบียบการคลังและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เสนอเอกสารด้านควบคุมคุณภาพตามแนวทาง ASEAN HAMONIZATION ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แจ้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดชนิดใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบแจ้งการยืนยันลายมือชื่อ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอซื้อวัตถุเสพติด

แบบฟอร์มคำรับรองการซื้อยา Methadone HCL
ชนิด น้ำ และ เม็ด

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

ยกเลิกการจำหน่าย Morphine (สีฟ้า)


รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน