เข้าสู่ระบบการบันทึกพิกัดรหัสสถิติศุลกากร (อาหาร)
Username :
 
 (เลขสถานที่ 8 หลัก)
Password :
 

เงื่อนไข :   เลขที่อ้างอิงและข้อมูลในระบบบันทึกพิกัดรหัสสถิติศุลกากรกับผลิตภัณฑ์อาหารนี้ เป็นข้อมูลที่ใช้เฉพาะในระบบฐานข้อมูล License per invoice เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมหรือนิติกรรมอื่นใดได้
 
ข้อควรปฏิบัติของผู้ประกอบการนำเข้าอาหาร

  1. เพื่อความปลอดภัย เมื่อ Log in เข้าระบบในครั้งแรกแล้ว ควรเปลี่ยน password ทันที
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานที่นำเข้าอาหาร
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดรหัสสถิติศุลกากร
  5. Key ข้อมูลลงระบบนี้ จากนั้นให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขอ License per invoice ต่อไป

         กรณีพบว่าข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งข้อมูลไปยังสำนักอาหาร โทร 02-5907297 02-5907176
  โทรสาร 02-5907258 หรือ mail ไปที่ food@fda.moph.go.th

         กรณีพบว่าข้อมูลใบอนุญาตต้องแก้ไข กรุณาเร่งยื่นแก้ไข ณ One stop service ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เธžเธดเธเธฑเธ”เธฃเธซเธฑเธชเธจเธธเธฅเธเธฒเธเธฃ 11 เธซเธฅเธฑเธ เธญเธฒเธซเธฒเธฃ